กองช่าง

นายวสันต์ รักษ์แดง
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-
วิศวกรโยธา

-ว่าง-
นายช่างโยธา

นายธวัช มณีช่วง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวิเชียร ช่วยหงษ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนพดล วราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นางสาวณัฐวนันท์ พลายชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายวุฒิชัย นวนนุ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

X