การจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลปลายพระยา

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  ประจำปี 2565

  ประจำปี 2564

  มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการทุจริต ประจำปี

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

  การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  X