หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเลือกสรรและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

X