ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

  • ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย
  1. หมู่ที่ ๑ บ้านปากน้ำ
  2. หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ
  3. หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง
  4. หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่วฃ
  5. หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน                    
  • ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ทิศใต้ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ทิศตะวันออก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ทิศตะวันตก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่โหลดเอกสารเพิ่มเติม
X