กองคลัง

นางอารี มิตรมุสิก
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางจันทรา สูกี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวจิราพร เดชมาก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี จอมชนะ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนภาพร ขุนยัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ไพรดุก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางอังคณา สุขช่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสมชัย อุตสาหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นางสาวอาทิตยา นวลเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาพร ณ นคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

X