กองคลัง

นางอารี มิตรมุสิก
ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางจันทรา สูกี้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวดี จอมชนะ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนภาพร ขุนยัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ไพรดุก
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางอังคณา สุขช่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสมชัย อุตสาหะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นางสาวอาทิตยา นวลเกื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาพร ณ นคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

X