คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายพระยา

นายสุพจน์ บุญยัง

นายสุพจน์ บุญยัง
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
โทร : 093-7835422

ฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายนิยม บัวเกตุ

นายนิยม บัวเกตุ
รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
โทร : 065-3750989

นายนิวัตน์ แซ่อุ้ย

นายนิวัตน์ แซ่อุ้ย
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-0919169

นายทนงค์ศักดิ์ ขาวชะอุ่ม

นายทนงคศักดิ์ ขาวชะอุ่ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา
โทร : 091-0345989

นายประชาติ ชูสังข์

นายประชาติ ชูสังข์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-6239718

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นายอำนวย สงบุตร
ปลัดเทศบาล
โทร : 084-0514739

นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤิทธิ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-7374535

X