นโยบาย

นโยบายการบริหารเทศบาลตำบลปลายพระยา

การพัฒนาองค์กรจำเป็นจะต้องดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนร่วมประเมินผล การดำเนินการทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ประกอบด้วย
1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม
3.นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
5.นโยบายการจัดระเบียบชุมชน
6.นโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
7.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
8.นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

กระผมขอให้คำมั่นว่ากระผมจะดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ และจะ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและระเบียบกฎหมายเป็นหลัก  จะใช้จ่ายเงินภาษีพี่น้องประชาชนอย่างประหยัด อย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะพยายามจัดหางบประมาณภายนอกเพื่อมาสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบริหารจัดการภายใต้   หลักธรรมาภิบาล กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือกันทุกภาคส่วนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดย “มุ่งพัฒนา เน้นแก้ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” ขอบคุณครับ สวัสดี

“มุ่งพัฒนา เพื่อแก้ปัญหา เพื่อชาวประชามีสุข”

X