การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนกิจกรรมเทศบาลตำบลปลายพระยา ร่วม การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 โดย สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อนำร่องการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีใน อปท.
📌📌📌ประเด็นการศึกษา
“ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน”
📌📌📌📌ภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาเทศบาล : ปลายพระยา เมืองเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนน่าอยู่ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
โทร : 075-687141 ต่อ 106 ☎☎☎☎☎
โทรสาร : 075-687480
X