สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนัดปลัดเทศบาล)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเจนจิรา สังข์โชติ
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกัลยาณี จันทร์ฉีด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

จ่าอากาศเอกอภิเชษฐ์ นาคแป้น
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป

-ตำแหน่งว่าง-
นิติกร

-ตำแหน่งว่าง-
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นายสมควร คชวิญ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพัตร์พิมล เพ็งจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายสุรัช แจ่มสกุล
พนักงานขับรถยนต์

นายจริน เกลี้ยงกลม
พนักงานดับเพลิง

นายวัชรินทร์ ชูสำราญ
คนงาน

นางสาวอรทัย หมุกแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

น.ส.ศรัณย์ชนกม์ จันทร์ทองอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธนาวัฒน์ ฉิมเรือง
พนักงานขับรถยนต์

นายถาวรวิทย์ บุญชู
พนักงานดับเพลิง

นางมณีวรรณ พรหมลิขิต
คนงาน

นายฐนกร สุวรรณโชติ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

นางสาวสุวดี กิ้มเส้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรสิทธิ์ สวนแก้ว
พนักงานดับเพลิง

นายนพรัตน์ ชูเส็ง
พนักงานดับเพลิง

X