กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิลาวรรณ ช่อชั้น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

-ตำแหน่งว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวสายใหม สวนกูล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางอมิตา เพชรทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวโชติกา แจ่มสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอำมร แก้วกำแพง
พนักงานขับรถยนต์

นายภูริเดช คงมี
พนักงานขับรถยนต์

นายสมชาย ช่วยชู
คนงาน

นายสุพิษ นวนนุ่น
คนงาน

นายมโน ผลอินทร์
คนงาน

นายสุทิน ขุนฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญยัง พลพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมพิทย์ มะลิเครือ
พนักงานขับรถยนต์

นายเสรี ทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์

นางสาคร จีบโจง
คนงาน

นายเกษม โล่ห์แสนจิตต์
คนงาน

นายพิทยา ผลอินทร์
คนงานประจำรถขยะ

X