กองสวัสดิการสังคม

นายไพสิทธิ์ สุวรรณฤิทธิ์
รองปลัดเทศบาล
(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
โทร : 081-7374535

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภรณ์ ภานุมาศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายสมบัติ ดำเนินผล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ

นางสาคร ขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นายสง่า ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพยอม แจ้มสกุล
คนงาน (แม่ครัว)

นายสรายุทธิ์ เต็มโภคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

X