กองสวัสดิการสังคม

- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร :

ฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภรณ์ ภานุมาศ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายสมบัติ ดำเนินผล
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ

นางสาคร ขุนฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ

นายสง่า ชัยชนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางพยอม แจ้มสกุล
คนงาน (แม่ครัว)

นายสรายุทธิ์ เต็มโภคา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

X