กองการศึกษา

นายชัยยุทธ ลักษณะปิยะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายเอกชัย อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา

นางสาวกัญญ์วราฑ์ ทองแก้ว
นักวิชาการศึกษา

นางสาวลักขิณา บุญนายก
ครู คศ.2

นางสาวกชพร ถิ่นเขาต่อ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ บรรพบุตร
ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ รักคล้าย
ครู คศ.2

นางดารารัตน์ อ้นชู
ครู คศ.3

นางอุรัย คล้ายทอง
ครู คศ.2

นางสุภารัตน์ ราชนาวี
ครู คศ.1

นางนิราภรณ์ ปากลาว
ครู คศ.2

นางดวงใจ มะลิเผือก
ครู คศ.2

นางสาวอรอุมา บุญชิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิตยา ประชุมยุทธ์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุภาวดี สืบราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนารีรัตน์ กระจ่างรส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอนัตตพร แก้วอนันต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพัทยา ไกรราญ
คนงาน

นายกิตติมา กระจ่างรส
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหนึ่งฤทัย เสือดำ
ผู้ช่วยครู

นายวิเชียร จำปาเรือง
ภารโรง

นางสุภาภรณ์ ยอดระบำ
คนงาน

นางมณีรัตน์ สังขานุวัต
ผู้ช่วยครู

นางสาววันวิสา หนูกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชนี เกลี้ยงกลม
นักการ

นางสาวสอางทิพย์ คุณสุทธิ์
คนงาน

X