วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : “ปลายพระยา เมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้”
พันธกิจ :
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้

X